Stanovisko pre Denník N k rigoróznej práci Andreja Danka.

Dobrý deň, pán Čaplovič,

Denník N dnes zverejnil svoje zistenia, že rigorózna práca Andreja Danka je plagiátom. Chcem sa Vás ako vysokoškolského učiteľa spýtať, či je to podľa Vás v poriadku a či by pán Danko nemal vysvetliť, ako sa niečo také mohlo stať, keďže to môže smerom k spoločnosti vysielať veľmi negatívny signál.

Ďakujem za Váš čas,

Pekný deň,

 

Ria Gehrerova

DennikN.sk

 

STANOVISKO:    

Dobrý deň,

to čo napísal a zistil Denník N, nie je pre mňa, človeka pôvodom z akademického prostredia, smerodajné. Ja čakám na stanovisko Komisie, ktorú schválil Akademický senát UMB, myslím že predvčerom. Prinajmenšom pre mňa je nezvyklé, že ste sa tak rýchlo o jeden deň neskôr poponáhľali. To je po prvé. Pre mňa je dôležitá zásada predporozumenia, ktorú uznávajú rozhľadení ľudia, osobnosti, nie však osobnosti, ktoré si vyberie podľa vlastného gusta akékoľvek médium. Po druhé, opakovane tvrdím, že prácu po 20. rokoch, treba posudzovať z hľadiska konkrétneho času, doby, kedy vznikala, ešte pre novým, moderným vysokoškolským zákonom, platným od 01. apríla 2002. V tých časoch sa u magisterských a rigoróznych prác vyžadovalo poznanie súvekej spisby na danú tému, najmä na Právnických fakultách; vedecký prístup, aj s citáciami, literatúrou sa požadoval od doktorandských, habilitačných prác..... Pre je mňa rozhodujúce porovnať, v tomto prípade, rigorózne práce, napísané a obhájené  v rokoch 1999 - 2000 na všetkých Právnických fakultách v SR, a až po tom vyslovovať súdy. Ak, ako píšete, nie je v práci uvedená použitá literatúra, nuž tak sa treba opýtať vedúceho práce, oponentov, komisie, prečo bola práca prijatá, veď mohla byť vrátená na dopracovanie, a dotknutý by to iste urobil. To boli obvyklé prístupy, ktoré žiaľ prežívajú aj dodnes. Netreba za to viniť v tých časoch mladého študenta A. Danka (pri predkladaní práce mal 26 rokov), on proste prijal vtedajšie pravidlá, ktoré nebránili získať titul JUDr..  Toto je celý komplex otázok, ktoré sa vynárajú, a na ktoré treba odpovedať, pri zachovaní autonómnosti vysokoškolského prostredia. Neriešiť to povrchne, politicky, s výkrikmi Kartágo musí byť zničené!  Takže počkám si na stanovisko Komisie, zriadenej akademickým senátom, a nie, prepáčte, Vašej redakcie, či parlamentnej politickej komisárky Lucie Ďuriš Nicholsonovej a politického komisára - vševedka Miroslava Beblavého.  

Pozdravujem
Dušan Čaplovič        

Vyjadrenie: MŠVVaŠ: Každá vysoká škola je zo zákona autonómna a je plne v jej kompetencii riešiť otázku kontroly originality záverečných prác
Bratislava 15. novembra (TASR) - Centrálny register záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, vrátane overovania miery ich originality, bol do zákona o vysokých školách zapracovaný zákonom č. 496/2009 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2010.
V tejto súvislosti zároveň uvádzame, že záverečnou prácou je podľa zákona o vysokých školách bakalárska práca, diplomová práca a dizertačná práca. Rigorózna práca nie je záverečnou prácou.  Citované ustanovenia zákona o vysokých školách boli doposiaľ viackrát menené, avšak naďalej platí, že miera originality sa overuje „pred pripustením osoby k obhajobe".
Pred septembrom 2009 nebolo overovanie originality prác osobitne upravené právnymi predpismi ani rezortnými predpismi. Z toho vyplýva, že v období pred 1. 9. 2009 overovanie originality prichádzalo do úvahy len v prípadoch, ak ho v danom čase mala vysoká škola upravené vo svojom vnútornom predpise.
Na základe uvedeného nie je možné spätne zabezpečiť overenie miery originality prostredníctvom centrálneho registra vo vzťahu k obhájenej rigoróznej práci.
UMB by mohla overovať originalitu práce, pokiaľ to v danom čase mala upravené vo svojom vnútornom predpise. Aj v tom prípade sa to však malo uskutočniť pred pripustením práce k obhajobe.


      TASR o tom informoval Odbor komunikácie a protokolu MŠVVŠ SR.