Priezvisko a meno:  Čaplovič Dušan
Tituly: doc., PhDr., DrSc.
Dátum a miesto narodenia: 18. 09. 1946 v Bratislave
Postavenie: poslanec a člen Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport; náhradný člen Výboru NR SR pre európske záležitosti; člen Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činností NBÚ

Vzdelanie:

 • Základná škola Senica nad Myjavou 1953 - 1961
 • Stredná všeobecnovzdelávacia škola Senica nad Myjavou 1961 - 1964
 • Univerzita Komenského - Filozofická fakulta Bratislava /historické vedy -archeológia/ 1964-1969
 • rigorózna obhajoba /PhDr./ Univerzita Komenského - Filozofická fakulta Bratislava 1970
 • vedecká ašpirantúra (CSc.), obhajoba Slovenská akadémia vied - Archeologický ústav Nitra 1982
 • doktorská dizertačná práca (DrSc.) obhajoba Slovenská akadémia vied - Archeologický ústav Nitra 1999
 • habilitácia (doc.), habilitačná prednáška a obhajoba Univerzita Konštantína Filozofa - Filozofická fakulta Nitra 2003

Pracovná, profesionálna a politická činnosť:

 • Východoslovenské múzeum - historický odbor Košice 1969 -1979
 • Východoslovenský krajský národný výbor - odbor kultúry Košice 1979 -1980
 • Slovenská akadémia vied - Archeologický ústav, pracovisko Košice 1980 -1986
 • Slovenská akadémia vied - Archeologický ústav Nitra (vedecký tajomník) 1986 -1990
 • Slovenská akadémia vied - Archeologický ústav Nitra (zástupca riaditeľa) 1990 -1991
 • Slovenská akadémia vied - Predsedníctvo Bratislava (člen a zástupca podpredsedu) 1992 -2001
 • Slovenská akadémia vied - Predsedníctvo Bratislava (podpredseda) 1995 -2001
 • Slovenská akadémia vied - Archeologický ústav Nitra 2001-2002 
 • Národná rada Slovenskej republiky Bratislava, poslanec, člen Výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a člen Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií 2002 - 2006 
 • vláda Slovenskej republiky Bratislava, podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny 2006 - 2010; minister, poverený vedením rezortu pre životné prostredie august – október 2009
 • Národná rada Slovenskej republiky Bratislava, poslanec a predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport , náhradný člen Výboru NR SR pre európske záležitosti 2010 - 2012 
 • vláda Slovenskej republiky Bratislava, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR – 2012 - 2014
 • Národná rada Slovenskej republiky Bratislava, poslanec člen Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činností NBÚ  2014 - 2016
 • Národná rada Slovenskej republiky Bratislava, poslanec člen Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činností NBÚ; náhradný člen Výboru NR SR pre európske záležitosti 2016 - 
 • podpredseda strany SMER-SD od 2001-

Domáce členstvá, vzdelávacie, vedecké a kultúrne aktivity:

 • člen Rady vlády SR pre vedu a techniku 1992-1995
 • člen kolégia ministra kultúry SR 1995-1998   
 • predseda Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV  1996-1999
 • člen Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV od 1970 a člen Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV od 1970  
 • externé prednášky na Filozofickej fakulte Univerzity J. A. Komenského Bratislava 1995-1998 
 • externé prednášky na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika Košice 2010 - 2012
 • člen odborovej komisie pre rigorózne a doktorandské práce vo vednom odbore religionistika FF UK 1999 – 2004
 • člen predmetovej komisie pre dejepis pri Štátnom pedagogickom ústav od 1996 - 2009
 • člen komisie pre obhajoby dizertačných prác (DrSc.) pri AÚ SAV a HÚ SAV od 2001 - 
 • člen Spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia FF UK a AÚ SAV od 2001 -

Zahraničné členstvá, vzdelávacie, vedecké a kultúrne aktivity:

 • predseda Komisie pre archeológiu pri Medzinárodnom komitéte slavistov/Committee for Slavic Archaeology, Varšava/Warsaw 1994-2001
 • člen/member: Permanent Committee Ruralia, Tervuren 1996 - 2004
 • člen/member: Medieval Settlement Research Group, Leicester/Durham od 1998 -
 • zástupca SR za SAV: International Social Science Council pri UNESCO, Paríž 1995 - 2001
 • člen/member:Arbeitskreis für genetische Siedlungforschung in Mitteleuropa, Bonn od 1995 
 • člen/member: Academia Scientiarum et Artium Europaea – European Academy of Sciences and Arts, Salzburg od 2008 -  
 • člen domácich a zahraničných redakčných rád 
 • odborná stáž USA a Fínsko

Zahraničné a domáce najvýznamnejšie ocenenia:

 • Pocta ministra kultúry Slovenskej republiky za významný prínos do rozvoja spoločenských vied a kultúry 1996 
 • Strieborná Čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách SAV 1996 
 • Pocta Vojtecha Budinského – Kričku za vedecké pohľady pri formovaní dejín slovenského národa, minister kultúry SR 1998 
 • Medaila SAV – Nummum Academiae Memorialen Tribuit, za vedecko-výskumnú a organizačnú činnosť 2006 
 • Assisi  - Pax International: Guardiano di Pace - con Palma d´Oro dall´albero di olivo. Cena za mier - za rozvoj politicko-kultúrnych vzťahov medzi občanmi Európy, Assisi, Taliansko 2007
 • Čestné občianstvo Kovačica (slovenská obec) – Srbská republika 2009
 • Čestné občianstvo Imeľ (slovensko-maďarská obec) – Slovenská republika 2010